604 083 629
X

Badania UDT, przeglądy konserwacyjne

Obsługa, konserwacja i eksploatacja zdecydowanej większości maszyn i urządzeń budowlanych kwalifikowanych jako UTB (urządzenia transportu bliskiego) wymaga ścisłego nadzoru UDT (Urzędu Dozoru Technicznego). Szkolenie operatorów maszyn na budowie wykazuje, które urządzenia wymagają obligatoryjnych przeglądów, a także jakie działania wchodzą w ich skład.

Wykonujemy przeglądy konserwacyjne ładowarek teleskopowych, HDS, podestów ruchomych, podnośników koszowych.

Prawidłowa i zgodna z prawem eksploatacja tych urządzeń technicznych wymaga realizowania: badań okresowych, badań kontrolnych, doraźnych badań eksploatacyjnych. Każde przeprowadzane szkolenie operatorów maszyn na budowie uczula przyszłych operatorów o konieczności dochowywania odpowiednich terminów przeglądów, a także prawidłowego obchodzenia się z powierzonymi urządzeniami i maszynami budowlanymi.

Badania okresowe

Badania okresowe realizowane są podczas standardowej eksploatacji dla wszystkich urządzeń objętych pełnym dozorem technicznym. Celem badania jest weryfikacja, czy: 

  • napisy ostrzegawcze i informacyjne oraz instrukcje są prawidłowo umieszczone na urządzeniu,
  • urządzenie nie wymaga działań naprawczych,
  • wszelkie zabezpieczenia i urządzenia ochronne pracują prawidłowo,
  • nie powstały uszkodzenia lub modyfikacje w funkcjonowaniu urządzenia, które mogą zaburzać jego prawidłową eksploatację.

 Badanie okresowe sprawdza także zaświadczenia kwalifikacyjne konserwatorów i osób obsługujących urządzenie, a także księgę rewizyjną i dziennik konserwacji sprzętu.

Do zakresu przeglądu okresowego zalicza się oględziny urządzenia w miejscach dostępowych, a także realizowanie prób działania urządzenia w odpowiedniej dla niego wersji montażowej i pod obciążeniem.

Badania kontrolne

Przeglądy kontrolne wykonywane są doraźnie przez lokalną jednostkę dozoru technicznego i dotyczą urządzeń objętych dozorem ograniczonym. W ramach przeglądu kontrolnego weryfikowane są te same parametry, cechy i właściwości urządzeń podlegających UDT, które sprawdzane są podczas badań okresowych.

Badania eksploatacyjne

Przeglądy eksploatacyjne to doraźne badania, których zakres ustalany jest indywidualnie z lokalną jednostką Urzędu Dozoru Technicznego. Szkolenie operatorów maszyn na budowie wykazuje, że doraźne przeglądy eksploatacyjne mają miejsce zwłaszcza po wymianie elementów maszyn i urządzeń lub po wykonaniu ich napraw albo modernizacji. Celem badan okresowych jest potwierdzenie, że wszelkie działania zrealizowane na maszynie nie mają wpływu na bezpieczne eksploatowanie urządzenia.

Doraźne przeglądy okresowe przeprowadzane są na pisemny wniosek podmiotu eksploatującego. Podczas tego rodzaju badania weryfikowana jest prawidłowość zainstalowania urządzenia zgodnie z jego instrukcją eksploatacji, przeprowadzane są próby funkcjonowania urządzenia i próby pod obciążeniem.